მასალათა გამძლეობის და დრეკადობის თეორიის ლაბორატორია

მასალათა გამძლეობის და დრეკადობის თეორიის

ლაბორატორია

ლაბორატორიის პერსონალური შემადგენლობა:

გიორგობიანი რუსუდანი - უფრ.ლაბორანტი

პეტრიაშვილი მაია - უფრ.ლაბორანტი

ჯავახიშვილი ლევანი - ლაბორანტი

ლაბორატორიული დანადგარები და მოწყობილობა:

IMG 1349IMG 1350

 • ფედერგოფის საგლეჯი მანქანა 50 ტონიანი
 • შოპერის საგლეჯი მანქანა მექანიკური ამძრავით 5 ტონიანი
 • შოპერის საგლეჯი მანქანა მექანიკური ამძრავით 100 კილოგრამიანი (ზამბარა)
 • შოპერის საგლეჯი მანქანა მექანიკური ამძრავით 500 კილოგრამიანი
 • სასწავლო ლაბორატორიული მოწყობილობა
 • ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებელი მოდელები :(კონსოლური კოჭი ,
 • ორ საყრდენზე მდებარე კოჭი , ღუნვა-გრეხით, ტოლწინარობის ძელი,არაცენტრა-
 • ლური გაჭიმვა,ეილერის ამოცანა ,როკველის ხელსაწყო, დარტყმა)
 • ოსცილოგრაფი
 • ბალანსის გამზომი მოწყობოლობა
 • კინოაპარატი

სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული ლაბორატორიული სამუშაოები

IMG 2910IMG 2974

 • 1. რბილი ფოლადის გამოცდა გაჭიმვაზე
 • 2. სხვადასხვა მასალის ნიმუშის გამოცდა კუმშვაზე
 • 3. ფოლადის ნიმუშის გამოცდა გაჭიმვაზე დრეკადი დწეფორმაციების გაზომვით
 • 4. ლითონების სისალის განსაზღვრა
 • 5. ფოლადის ნიმუშის გამოცდა ჭრაზე
 • 6. ფოლადის ნიმუშის გამოცდა გრეხაზე დრეკადი დეფორმაციების გაზომვით
 • 7. ხრახნული ზამბარის დეფორმაციების განსაზღვრა
 • 8. ერთი ბოლოთი ჩამაგრებული კოჭის ჩაღუნვების განსაზღვრა
 • 9. ორ საყრდენზე მდებარე კონსოლებიანი კოჭის დეფორმაციების განსაზღვრა
 • 10. მუშაობისა და გადაადგილების ურთიერთობის პრინციპის შემოწმება
 • 11. სტატიკურად ურკვევი კოჭების საყრდენი რეაქციების ექსპერიმენტული განსაზღვრა
 • 12. სტატიკურად რკვევადი ჩარჩოს დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის
 • განსაზღვრა
 • 13. სტატიკურად ურკვევი ჩარჩოს დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის
 • განსაზღვრა
 • 14. ძაბვების განსაზღვრა არაღერძული გაჭიმვისას
 • 15. დიდი მოქნილობის მქონე ღეროების სწორხაზოვანი ფორმის მდგრადობის დაკარგვის
 • მოვლენის შესწავლა
 • 16. დარტყმითი ტვირთის მოქმედება ორ საყრდენზე მდებარე კოჭისათვის

ლაბორატორიული სამუშაოების მეთოდური უზრუნველყოფა:

IMG 5180IMG 5182

 • 1. შენგელია,სარიგო,ნამორაძე - მასალათა გამძლეობის ლაბორატორიული სამუშაოები
 • 2. ნამორაძე, სერინგულიანი - დამხმარე სახელმძღვანელო მასალათა გამძლეობის ლაბო-
 • რატორიულ სამუშაოებში
 • 3. გაჩეჩილაძე, სხირტლაძე, ვანიშვილი - კოჭის დაძაბულ-დეფორმორებული მდგომარეო-
 • ბის განსაღვრა ელექტრო ტენზომეტრების საშუალებით
 • 4. გაჩეჩილაძე, სხირტლაძე, ვანიშვილი, ბუჯიაშვილი - ბრტყელი ჩარჩოების დაძაბულ-
 • დეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრა
 • 5. გაჩეჩილაძე, ქორქია, სხირტლაძე, ბაზღაძე - მექანიკური გამოცდა სტატიკური
 • დატვირთვის დროს
 • 6. შენგელია, გომელაური, ზამბახიძე - დარტყმითი ტვირთის მოქმედება კოჭზე
 • 7. ბერიშვილი, ბაციკაძე, გიორგობიანი - განაწილებული მომენტებით გამოწვეული
 • კოჭების ჩაღუნვების განსაზღვრა ეკვივალენტური ტვირთების მეთოდით

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული