თამაზ გეგელაშვილი

tamaz gegalashviliთამაზ გეგელაშვილი (1939-2006). ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი.. სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1966 წლიდან გარდაცვალებამდე.
თ. გეგელაშვილმა შეისწავლა ტალღური პროცესები გარსებში. კერძოდ, ამოხსნა თხელკედლიან დრეკადი გარსებისათვის როგორც წრფივი, ისე არაწრფივი საწყის_სასაზღვრო ამოცანები სხვადასხვა მექანიკური მოქმედებისას. ღამდენიმე მეთოდური სახელმძღვანელოს ავტორია.

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული