სიმონ შათაშვილი


simon satashviliსიმონ შათაშვილი (1910-1996). F მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი , პროფესორი. სტუ-ს თეორიული მექანიკის კათედრაზე მუშაობდა 1949_ 1964 წლებში.
ს.შათაშვილი 16 სახელმძღვანელოს ავტორია; მის მიერ სამეცნიერო შრომებში გამოკვლეულია მდგრადი დრეკადი რხევის დიფერენციალური განტოლებების სასაზღვრო ამოცანები ლიაპუნოვის ზედაპირით შემოსაზღვრული არეებისათვის. აგრეთვე კონტაქტური ამოცანა ლიაპუნოვის წირით შემოსაზღვრული არეებისათვის. აგრეთვე შეისწავლა ერთი კლასის სინგულარულ_ინტეგრალური განტოლებათა თეორია.

ფოტოარქივი

ჩვენი წარსული